از همه جا رانده!

تقویم تاریخ ۳۱ خرداد

از صدر به ذیل

بنی‌صدر بعد از اینکه نیروهای انقلابی را تپ و تپ از خود دور کرد با آغوش باز و گفتن «بیا بغل عمو» به سمت منافقین رفت. مسعود رجوی هم با کشیدن لپش و گفتن «مجاهد کی بودی تو ابول؟» او را تحت حمایت خود قرار داد

راه راه ۲۸۰

سرانجام مریم رجوی!
عنوان