نقیضه جات بلای خانمان سوز چشم و هم چشمی

نقیضه| من و GUCCI به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم

اردلان سنگ عقیقی به زنش خواهد داد
چشم نرگس به زن او نگران خواهد شد

نقیضه جات بازار بی در و پیکر بورس

روی از سیلی سرخ!

بغیر از آنکه بشد کل مالم از دستم
بیا بگو که ز بورست چه طرف بر بستم؟!
مهنا صادقی و حافظ

نقیضه جات مزاحم تلفنی های آتش نشانی

فوت خطرناک!

آتشی در سینه دارم جاودانی
بس که بیخود توی گوشی فوت کردند
محمدعظامی و حسین پژمان بختیاری

نقیضه جات عقبگرد الهامانه

نقیضه| پاچه گیرِ پاچه خوار

از کار اشتباه خودم توبه می‌کنم
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
محمود حسنی مقدس و حافظ