نقیضه جات یلدایی

همچون روز محشر

نقیضه جات حقوقهای نجومی برخی مدیران

نجواهای نجومی!

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
نخور حقوق نجومی، رفیق! انسان باش
فرشته پناهی و حافظ

نقیضه جات بلای خانمان سوز چشم و هم چشمی

نقیضه| من و GUCCI به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم

اردلان سنگ عقیقی به زنش خواهد داد
چشم نرگس به زن او نگران خواهد شد

نقیضه جات بازار بی در و پیکر بورس

روی از سیلی سرخ!

بغیر از آنکه بشد کل مالم از دستم
بیا بگو که ز بورست چه طرف بر بستم؟!
مهنا صادقی و حافظ