گرانی افسارگسیخته ی کره

نقیضه | آقای کره

کور و کران ِ عالَم، نرخ کره چو دیدند
از شدت گرانی، جامه به تن دریدند
فرشته پناهی و مولانا

نقیضه جات جت های پا در هوا

سقوط آزاد

جت می‌رود ز دستم، عشاق! کدخدا را
دردا زوال پنهان خواهد شد آشکارا

وصف کارتن خوابی

زندگی مسبّک

نیست در زندگیم غیر همین یک کارتن
چه کنم؟! سبک دگر یاد نداد استادم!

منگول نباشیم

گرگ به بز زنگوله‌پا گفت: از شما چه پنهان من پیر شده‌ام، نه دندان جویدن دارم نه توان دنبال شکار دویدن. مدام پیتزا سفارش می‌دهم و سوسیس گربه می‌خورم.