ضمیمه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۸۴

عاشقانه ای برای عروس

خانه ای برای هاشم

اول بسم الله هم که با آن چادر گل گلی مارک گوچی، آش نذری آوردی! اصلا کی با چادر گوچی آش نذری میبرد دم خانه مردم، حداقل یک بیف استراگانوفی، سوفله گوشتی چیزی!

تقدیم به بانو کولیندا گرابار کیتاروویچ! رییس جمهور محترم کرواسی

بغل نامه

آقای روحانی که اصلا فکر ما نیست
جانا به جای او بیا ما را بغل کن!

امضای وام ازدواج بنده مانده
یک سر بیا مسئول امضا را بغل کن!

وعده وام ازدواج از سال بعد