بررسی دلایل مصرف آب بیشتر در پایتخت کشور

از پر فشار، به کم فشار!

آب مایه حیات است: این را که دیگر قبول دارید؟ خب، لابد این را هم قبول دارید که تهران خیلی حیاط دارد. همین خودش به تنهایی سرانه مصرف را دوبرابر می‌کند.

آب بازی!

نگاهی به برنامه‌های طنز نوروزی تلویزیون / 2

پایتخت۶ / معمولی های غیرمعمول

در پایتخت 6 اما نمی دانم درگذشت بابا پنجعلی پدر معمولی خانواده باعث و بانی بود یا سیروس الوند نویسنده! که دیگر هیچ چیز معمولی نبود!

نگاهی به جایگاه پدر،  در سریالهای نوروزی سیما

پدر، بی پدر

امسال شاهد یک مرحله جدیدی از پدرستیزی بودیم. شبکه یک، نشان داد که طبیعیست پسر با پدرش درگیر شود تا جایی که بقیه انتظار داشته باشند که به محض دیدن پدر بعد از پنج سال با مشت به صورتش بکوبد! و در شبکه سه هم نشان داد که طبیعیست که یک پدر به خاطر یک عشق احمقانه دخترش را به خاک سیاه بنشاند. بعد میگویند: این چیزها در جامعه طبیعیست. شاید هم خودتان کاری کردید که اینها در طول این سالها طبیعی شده است!