جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۲۵

از پزشکان نمی‌گویم…

اما فقط یک جمله می‌گویم طبیبا!!!
لطفا نگیر از دردمندان، زیر میزی

الزام قانونی پزشکان برای نسخه نویسی از دی ماه

مشت و مال نسخه های نک و نالیکی

شد نسخه هزینه بر در آورده پدر
بر جیب پزشک بی نوا کرده اثر
یا چاره کنید خرج بی حدش را
یا بنده خدا کاسه گذارد دم در

چرا ماسک نزدی
عنوان