مکانیسم ماشه

من و بادام و بابام

پهن باید کند ریاضت کش

لُنگ خود را مقابل پاهام

من از او میکشم ریاضت بیش

چون که کلا ندیده‌ام بادام !

پیامکهای توی گوشی یک دانشجو

به رغم نیات پلید تمامیت خواهان، دانشگاه زنده است
تجمع دانشجویی مقابل سلف در اعتراض به کمبود گوشت در خورشت قیمه.
ساعت 3 بعد از صرف ناهار.

درباره دستاوردهای پسا آمریکایي برجام

کاپ اخلاق ‏‎ ‎دسته +۷۵ جهان

در گفتگویی که با یک کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه داشته‎ایم به واکاوی این مسئله ‏پرداخته‎ایم. ایشان که خواست نامش فاش نشود گفت فقط تصویر و شماره حسابم را جهت امور خیریه ‏پخش کنید. ‏