سنگواره‌های عموسام!

بدون شرح!

اندر احوالات سلطان‌محمد خوارزمشاه و پسینیان

سلطان محمد! آسوده بخواب که ما بیداریم

سلطان در حالی که چشمش در مغاک افتاده بود باز گفت آنچه حالاتم را صعب کرده تنگی مزاج نیست؛ بلکه کشتن  آن ۴۵۰ بازرگان مغول است، گیرم اصلا کد گمرکی نداشتند، اموال‌شان می‌گرفتیم در موزه می‌کردیم، به خشم چنگیز و حمله مغول نمی‌ارزید.

راه راه ۲۴۹