چند چیز پرستیدنی در هند

لاکردار

ممکن است آنجا هم به‌رغم احترام زیادی که برای گاو قائل هستند، ولی باز هم مثل اینجا کاغذ به خوردش بدهند.

نسخه اصلي يك قصه خيلي كُهن

دو لاشخور و یک کفتار

گاو نگاهي به جثه‏ خودش و چشم‌هاي لاشخور انداخت و گفت: من دوبرابر كرايه را مي‏دهم، تو بگو بُرديمش، من هم مي‏گويم بُرده‌‏شده‌‏ام. اين هم شيريني بچه‏‌ها!

حیوان درونت را بشناس!

گاو!

توجه داشته باشید در زمان استفاده باید کلمه «گاوووووو» را به این شکل تلفظ کنید تا معنی را کامل برسانید.

نظر خود گاو