در گرانی

بیچاره نموده‌است هم او جاهل و دانا

آجیل و کمی موز و کمی گوشت گران است
پس کودک ما را چه کند راشد و برنا
هر کس به طریقی بکند نرخ فزون تر
آن یک به سمند و دگری نیز به رانا
باید که تشکر بکنم از خود دکتر
کوشیده که بالا ببرد باند ز پهنا

بانک و مدرسه

نظارت بر گرانی قیمتها بعد از گرانی بنزین

بی خبری رییس جمهور از گرانی بنزین!!!