کلیدواژه سوم| #کنترل_تورم

کنترلش زیر یکی از وزراست

_ ببینید دولت با بدست گرفتن کنترل مشکلی نداره. ما فقط کنترل رو پیدا نمی‌کنیم.

+ میشه بیشتر توضیح بدید؟پ

کلیدواژه دوم| #مصمم

مصمم کبری

بررسی واژه مصمم در موشکافی جمله ی عبدالناصر همتی: «علی رغم تمام #سختی_ها ، #مصمم به #کنترل_تورم و دستیابی به #پایداری_بازارها و #تأمین_ارز برای #ملزومات_مردم به عنوان #اولویت_های_اصلی هستیم»

کلیدواژه اول | #سختی_ها

سخت‌تر از الماس

بررسی واژه سختی در موشکافی جمله ی عبدالناصر همتی: «علی رغم تمام #سختی_ها ، #مصمم به #کنترل_تورم و دستیابی به #پایداری_بازارها و #تأمین_ارز برای #ملزومات_مردم به عنوان #اولویت_های_اصلی هستیم»

مرد، مثل بارسلونا

نیش و کنایه میخورد از همه جا مثل آب
درد اجاره خانه را جای غذا میخورد