بار گرانی

پشتم خمیده زیر بار این گرانی
از‌بس که بارش بهر این بی‌جان، گران است

برق زیر فشار

شوخی با تیتر روزنامه‌های 23 اردیبهشت 1402

نون تو همینه

قیمت موبایل کاهش پیدا کرد
–  یعنی من الان پولم می‌رسه کابل شارژم رو عوض کنم؟!

نسبت گوریل انگوری با گرانی خودرو!