کاربران پای پست وزیر صمت

پس چرا استعفا نمیده؟!

Khodroye dakheli: بی کیفیت دوربین گوشیته. ما خودمون رقیب سرسخت بنزیم فقط امکانات نداریم.

تیتر واردات

نیم کیلو سیفون توالت لطفاً!

هیچ می‌دانستید اگر همین واردات نبود، ما در جهل مرکب می‌ماندیم و نمی‌دانستیم که بالاخره واحد شمارش «سیفون توالت» چیست؟!

ارز

پاس گل به نامزدهای ریاست جمهوری

راهکارهایی برای کمک به بانک مرکزی

سنگ مفت، گنجشک مفت…

...خب این‌دفعه به اسمش از سازمان‌های بین‌المللی وام بگیرید، دوزّارش را بدهید وزارت بهداشت، بقیه‌اش هم نوش جان کالاهای اساسی.