تضعیف دولت شرعاً حرام است!

راه راه: روحانی در شورای اداری استان قزوین:
تضعیف دولت شرعاً حرام است!

تخریب دولت گناه کبیره
ماست مالی کارهای دولت واجب کفایی
رای دادن به دولت فعلی واجب عینی
تعریف از برجام مستحب
و طنز کردن دولت فعلی مکروه است.
رساله جدید دولت فعلی!

ثبت ديدگاه
عنوان