احکام را با لبخند بیاموزیم
احکام حکومت و حاکمان اسلامی

حد و حدود

راه راه: همه ی مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند این حکم شامل…
الف)شامل ارازل و اوباش نمی شود
ب) شامل شمایل شما نمیشود
ج) شامل آنهایی که زبان ابرها را میفهمند میشود
د)شامل فُقهای عظام هم میشود. چه رسد به مقلدین آنها

اجرای حد….
الف)از همان اولش هم گرفتن حد و رسم تابع آن برعهده معلم ریاضی بود.دیگر گذشت آن دوره و زمان که دانش آموز حل کند
ب)اجرای حد و تعیین حدود برای دانش آموزان مدرسه برعهده ناظم هیکلی و سیبیلوی مدرسه هست که هر وقت قیافه اش را میبینی یاد ابوعمر بغدادی برایت زنده شود
ج)اجرای حد را که نمیدانم ولی اجرای برنامه امسال ماه عسل با احسان علیخانی است
د) اجرای حد، در زمان غیبت هم واجب است، و ولایت برآن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد

ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی از ارکان مذهب ماست ولی کسی که به ولایت مطلق فقیه اعتقاد نداشته باشد…
الف)جزء آن دسته از انسان هایی قرار میگیرد که چشم بصیرتشان بینا شده و نگاه ابرها را میبینند
ب)جز ان دسته ای قرار میگیرند که رکورد میزنند و زیر ۲۰ ثانیه تصویب می کنند
ج)جز دسته ای قرار میگیرد که خرما را با هسته اش میخورد
د)اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت امام زمان(عج) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی شود

ثبت ديدگاه