رمزگشایی صحبت های گوترش؛ تیتر دبیر سازمان ملل
حافظه خرماهی

راه راه:
دوش گوترش بکشید از ته عمقش آهی
گفت: «با عرض تاسف دهم این آگاهی:
 
چک عضویت ایران نشده پاس و لذا
حق رأیش بشود باطل از این کوتاهی»
 
ای که در هوش عقب‌مانده‌ای از جلبک‌ها
وه که در حافظه‌ای هم‌رده‌ خَرماهی!
 
یادتان رفته که با طرح عمو سام پلید
بنمودید همه متفقاً همراهی؟!
 
پول‌ها یک‌شبه مسدود و تجارت تحریم
گشت با تهمت بی اصل و اساس و واهی!
 
حال پول خودتان مانده و این قصه شده‌است
نقل سنگی که بینداخت خُلی در چاهی!
 
چیست آخر هنرت غیر تأسف خوردن؟!
که شدی مدعی و پول ز ما می‌خواهی
 
حال که رو زده‌ای روی تو را می‌گیریم!
گور بابای ضرر، این دو سه تا پنجاهی!

ثبت ديدگاه