موشکافی صحبت های وزیر
خط مهرآباد

راه راه:

ای خوش پریدن تا به آن بالای میهن

یک لحظه شیخ خاص را با ماسک دیدن

 

تاکسی گرفتن آن هم از نوع هواییش

پرسه زدن در آسمان کوی و برزن

 

ما گرچه کلا زیر خط فقر هستیم

هر خانه یک طیاره را دارد که قطعا!

 

پول پراید آنقدر که بالا پریده

باید برای دیدنش پر داشت حتما

 

پر که ندارد آدمی پس چون «بنی رایت»

باید هواپیمای شخصی ساختیدن!

 

باید هزار و چارصد مشغول گردند

چون هیئت دولت شود بیکار بعدا

 

بویینگ برجامی بیوفتد زیر پاشان

تاکسی شود در خط مهرآباد_جردن

 

بین تمام ایده های خنده آور

به به ازین فکر وزیر راه و مسکن

 

ثبت ديدگاه