روایت یک تقسیم کار عادلانه
خوردن با ما

راه راه: دولت در هفت سال گذشته اصرار زیادی بر مرد بار آوردن مردم داشته. در راستای همین سیاست سعی کرده به مردم بفهماند برای هیچ کار و مشکلی منتظر حرکتی از طرف دولت نباشند. مردم هم هرچند در اوایل در مقابل مسئله مقاومت می کردند و از دولت توقع داشتند. اما کم کم فهمیدند باید هم قفل ها را خودشان باز کنند هم حتی خودشان بمالند! دولت هم به هدفش رسید و جامعه را جوری مرد بار آورد که الان پارمیدا و ژینوس هم داداش ما حساب می شوند. البته در این بین مرد های زیادی هم زیر بار گرانی و مخارج زندگی بله! که خب این به اون در!

احتمالا از خودتان می پرسید پس دولت این وسط چکار کرده؟ نگران نباشید. این دولت به هیچ چیزی اعتقاد نداشته باشد، به تقسیم کار کاملا پایبند است. وقتی دید مردم دارند همه کار را می کنند و حتی خرجش را هم می دهند. یک سری مسئولیت ها سنگین مثل مجوز احداث صرافی، وام های نجومی، تاسیس بانک و…را به دولت مردان و آشنایان شان واگذار کرد تا همه چیز هم روی دوش مردم نباشد. مثلا وزیر سابق مسکن با وجود وقت زیادی که نوشتن طرح مسکن اجتماعی و ویرایش آن از او می گرفت. در راستای همین تقسیم کار، یک لحظه هم بساز و بفروشی را ول نکرد.

ثبت ديدگاه