خلبان سعوی خودشان را زد
طنز روز ا من نبودم دستم بود تقصیر بایدن هم بود

به گزارش خبرگزاری «السوتی»، یک جنگنده ارتش مقتدر سعودی محل تجمع دولت دوست و برادر منصور هادی را با خاک یکسان کرد. خلبان این جنگنده در توضیح این اتفاق، گفت «اشتباه مال آدمیزاده! خلبان هم آدمیزاده، پس خلبان هم آدمیزاد اشتباهیه». او همچنین در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود اعتراف کرد؛ تاکنون هدف گیری هایش انقدر دقیق بوده که حتی یک کودک هم نتوانسته از زیر دستش در برود، حالا که یک اشتباهی شده باید در بوق و کرنا بکنند!

یک منبع آگاه با توجه به مساعد نبودن حال روحی این خلبان در مصاحبه با روزنامه عربی «الف لام» گفته بود «الشاید البرای الشما الهَم الاین السُول اَلپیش الآمده الباشد اَلکه الچرا اَلقَبلا الاین الاشتباهات اَلنِمی اَلُفتاد؟ الچون اَلبایدن المریض اَلروی الکار النیامده البود. الان الپشتیبانی الاطلاعاتی الخوبی التوسط الآمریکایی های البی شرف النداریم» این منبع اظهار امیدواری کرد همین که مواضع داخل عربستان نابود نشده جای شکرش باقی است و در مقابل کسانی که خاشقچی را سالادی ریز ریز کرده بودند این اشتباهات قفل است.

گفته شده ماه قبل نیز ارتش سعودی نیروهای خودی را قاطی نیروهای یمنی به رگبار بسته بود و هنوز جایش خوب نشده بود که دوباره خودی ها را بمباران کردند.

ثبت ديدگاه