قاق

راه راه: قاق!
گشته‌ای بغدادی پر طمطراق
زهر نوش جام تلخ باجناق
مرده‌ای صد بار و بازم زنده‌ای
قاق‌تر از خود کسی داری سراغ؟!
طاهره ابراهیم نژاد

زکی!
او رفت که با توپ پر آید، زکی
چون بارش آب و شرشر آید، زکی
با پیرهن صورتی‌اش آمده بود
تا بانگ خوش فتح سراید، زکی

علیرضا تیموری

آهنگ جدید!
ای کافر خر که منکر عُقبایی
همواره پی لذایذ دنیایی
این است نشان زندگی بعد از مرگ
آهنگ جدید مرتضی پاشایی!
مصطفی صاحبی

ثبت ديدگاه