این داستان رئیس جمهور و وزیر قانعش!

از قدیم و ندیم به قناعت کردن و قانع بودن، فراوان سفارش شده. انقدر که هروقت کسی می خواست دیگری رو به «قناعت» سفارش کنه، می گفت: همون همیشگی!

درواقع طرفین به همین دو کلمه قناعت می کردن و این نشون می ده که ایرانیان حتی موقع پند و اندرز دادن هم قناعت می کردن و جانب «اعتدال» را رعایت می نمودن!

امروزه روز هم که با دنیا گفتگو و تعاملات سازنده داریم، بازهم سنت ها و آداب و رسوممون را حفظ کردیم. مثلاً همین هفته پیش بود که وزیر ورزش در نهایت قناعت و فروتنی گفت: «حد ورزش ما چهار مدال است!» اما ورزشکاران اسراف کار، به همین حد قناعت نکردن و بیشتر مدال گرفتن.

یا همین حرف جناب رئیس جمهور که گفته: «همین که توانستیم قطعنامه های سازمان ملل را با قدرت دیپلماسی لغو کنیم، برای تاریخ کشور بس است»، نشان می دهد که ایشان چه آدم قانعی هستن و چقدر شعار هایی که از «اعتدال» می دادند درست بود!!

ثبت ديدگاه
عنوان