مشت و مال گرانی ماکارانی

با ما به از آن باش

ای حضرت دلدار! الا یا ماکارانی!
حیف است شما هم سرِ این سفره نمانی!
هرچند که از کل جهان روی گرفتی،
«با ما بِه از آن باش که با خلق جهانی»

مشت و مال قیمت برنج

مشت و مال

مناجات های ماه رمضانی

مشت و مال

گردن کلفت چون گاو!

مشت و مال

عملیات استشهادی در قلب تل آویو