بداهه‌ی شاعران راه‌راه به مناسبت هفته‌ی ازدواج

خواب ازدواج!

خواب دیدم ازدواج آسان شده
هر چه می‌خواهد دلم ارزان شده

از زمین روییده گل‌های طلا
آسمان با پول بمباران شده

واکنش شاعران راه راه به انتخابات 28 خرداد

مشت و مال مشارکت

ما سبزه گره زنان از گل بهتر
بی خانه و پول و بی سریم و همسر
از آن‌همه وعده که به مردم دادی
ما را تو فقط ز سینگلی در آور

واکنش شاعران راه راه

مشت و مال مناظره سوم

دست از طلب ندارد، تا نفرتی عمومی
بانیِ معترض کیست؟! زنگیِ نیمه رومی
وقتی ابربدهکار باشد ابرطلبکار
ضرب‌المثل شود با «پررویی نجومی»

واکنش شاعران راه راه به مناظره

مشت و مال مناظره دوم

من نخبه‌ی اقتصادم و آمارم
یک پوششی ساده و بی‌آزارم
اعداد هچل هفت و قر و قاطی من
ناشی‌ست ز شوقی که به خدمت دارم

واکنش شاعران راه راه به مناظره

مشت و مال نه به روحانی

من نیستم اما دل من پیش شماست
چون بوی تمام کارهایم آنجاست
هرچند سرِ «نخواستن»، اما شکر!
شادم که هنوز هم سر من دعواست!!