شعرکاتور

شعر تو عکس| بوی جوراب عزت!

نقیضه جات مزاحم تلفنی های آتش نشانی

فوت خطرناک!

آتشی در سینه دارم جاودانی
بس که بیخود توی گوشی فوت کردند
محمدعظامی و حسین پژمان بختیاری

شوخی شاعرها با عکس روز

شعر تو عکس | ما ز بالاییم و با پا میرویم

شعرکاتور

شعر تو عکس| هرکی برنده شه، پیروزه!

عکس های روز را با چاشنی شعر و لبخند ببینید

شعرکاتور

شعر تو عکس| صحن علنی چه خبره؟

عکس های روز را با چاشنی شعر و لبخند ببینید!