مشت و مال

نایس و متمدن و گوگولی و تمیس

مشت و مال

آلمان که گاز می گرفتی همه عمر

مشت و مال

این مالیات‌ها را کی داده کی گرفته

در احوالات معتادان تریاک بعد از افزایش قیمت

خمارم ایها الشاقی

شد از شیره! مخدرتر، گرانی‌های آینده

و بازار، استخوانهایش کند دردی فزاینده

شنیدم پیرمردی عاجزانه داد میزد که:

«خمارم ایها الشاقی! بُخورش قیمتش چنده؟»

مشت و مال افزایش 6 برابری قیمت تریاک

وام تریاک