مشت و مال «دیو، چو بیرون رفت»

قلب ما باند فرودگاه توست

مشت و مال اسرائیل و اسرائیلی‌ها

در طلب شهادتیم و عاشقان صف به صف

مشت و مال تروریستی خواندن سپاه توسط اتحادیه اروپا

پشه بر روی چنار

مشت و مال واکسن فایزر

سلامی از سویه نو، اُمیکرون

مشت و مال اروپایی‌ها و جاسوس چندجانبه‌شان

یک ذره جاسوسی