برخی مصادیق خشونت کلامی و عاطفی علیه زنان

به من گفت ضعیفه!

نمکدون رو جوری از پهنا کردم تو حلقش که قوه ی چشایی اش ساقط شه. اون موقع که یکم خون بالا آورد ترسیده بودم تا شما گفتی یه لیوان آب خوردم، بند اومد. واااای... هنوزم تنم مور مور میشه!

معرفی جاذبه های گردشگری

خونه تاریخی حسن اینا

در انتهای راهرو دست چپ اتاقی معروف به لرز نشین است به نقلی ایشان چون گرمایی بوده اند، بنابراین اتاقی تعبیه کرده اند که هروقت کسی احساس سرما کرد فقط وارد آن شود و گرمای منزل رئیس جمهور آینده را اذیت نکند.

صافکاری اصلاحات عرضی

پیش پایی شوید!

وصیت نامه یک داعشی لحظاتی قبل از سیلی موشکی

از دهن افتاد!

به پیکارجویان همرزمم چیزی نگویید، فقط دوتا کشیده آبدار بخوابونید توی گوششان خاک بر سرها رو. اگر درست جنگیده بودند که من الان زنده بودم!