داد ابو علی سینا هم درآمد!

اینقدر عکس نیمرخ هم از من منتشر نکنید، وقت جراحی بینی ام را نداشتم، مرسی عه..

اولین فحش خوردن های احمدی نژاد از همچین روزی شروع شد

کی فکرش را می کرد ۱۹۱سال پیش ماده ای کشف شود که نزدیک به دوقرن بعد رییس جمهوری بخواهد به خاطر سهمیه بندی آن بد و بی راه بخورد.

کارت هوشمند یکپارچه ی دانشجویی

اعطای “که ید ” به دانشجویان

با این کارت حتی وقتی حوصله تون سر بره می تونید تو دستتون بچرخونید و یا اینکه وقتی یه چیزی چسبیده به زمین باهاش جداش کنید.

مولوی، فردوسی و پایانی باز در مجلس

بی تاب رقیبانی و من سرسره دارم

مولوی همینطور که آشفته بود، قدم می زد و این مصرع دوست داشتنی اش را زمزمه می کرد:"بی تاب رقیبانی و من تاب ندارم" که ناگهان سر و کله ی وحشی بافقی پیدا شد و با کمال احترام تذکری داد که این مصرع از آن من است و چرا اصلا دست کاری میکنی مصرع را؟