راه راه ۲۸۱

دورانِ ایزی لایف‌ها

همتی کن فصل مای بی بی نیاید هیچ سر
کک بیفتد باز در تُنبان ایزی لایف‌ها

روند رشد جمعیت اگر به این صورت باشد چه اتفاقی می‌افتد

حتی یک لیوان آب

اول: کسی نیست یک لیوان آب دستمان دهد تا دندان مصنوعی خود را در آن بگذاریم. حتی کسی نیست که آب لیوان دندان مصنوعی‌مان را عوض کند. حتی‌تر دیگر کسی نیست که به اشتباه آن را سر بکشد.

تعبیر خوابی برای افزایش جمعیت

جمعیت در خواب دیدن

اگر دید جمعیت قوم و قبیله‌اش اندک شد، به فال نیک گیرد که صف نانوایی و میوه‌فروشی قلیل شود و زود به کارش برسد لیکن، نیروی کار نیز کم شود. هزینه مشاغل بیش شود زیرا اندک جوانی باشد برای انجام کار. برای یک نان باید پول یک مَرکب پرداخت کند و برای ابتیاع یک مرکب، می‌بایست به قدر خانه‌ای سکه دهد.
عنوان