رمزگشایی صحبت‌های وزیر

سوالات آزمون ثبت‌نام در طرح تاکسی هوایی

سوال اول: در صورت پنچر شدن تاکسی هوایی، اولین اقدام چیست؟
الف: پارک روی یک ابر صاف و تعویض چرخ پنچر شده
ب: حفظ خونسردی و پیاده کردن مسافران

موشکافی صحبت های وزیر

خط مهرآباد

ما گرچه کلا زیر خط فقر هستیم

هر خانه یک طیاره را دارد که قطعا!

دستورالعمل استفاده از تاکسی هوایی

رو هواییم!

- در صورت دیدن اقوام، دوستان، آشنایان و ماشین عروس روی زمین، سبقت هواپیمای دیگر از هواپیمای شما و... از بوق زدن خودداری کنید، هواپیما بوق نداره!

تاکسی هوایی