برگی از دفتر خاطرات یک خبرنگار

*حداقل آنجا با آدم خداحافظی میکنند*

هتل گرفتن از سخت ترین مراحل این سفر است. چون شناسنامه میخواهند و دیگر لیست انتخابی اسامی به کارم نمی آید. الآن جلوی هفتاد و سومین هتلی هستم که امروز پیدا کردم. میخواهم خاطره بعدی را پس از اقامت در هتل بنویسم.

مصائب فوتبالیست نبودن

راه راه ۲۱۸

برای تیم ملی