رئیس داریم تا رئیس!

میز خدمت

یکی به نعل و یکی هم به روی میخ زدم
برای جذب فراوان، خدا قبول کند

عاشق خدمت

کباب خوش نرفته از گلوش ته
جت اسکی آنقدر نداده لذتش

چمچاره

در خدمتیم…

تو برای این‌که ازدواج کنی باید کار داشته باشی، برای این‌که کار داشته باشی باید سربازی رفته باشی؛ پس درنتیجه تا سربازی نری نمی‌تونی ازدواج کنی.
عنوان