مافیای خیار

نظر سایر بخش‌های دولت در مورد دلیل گرانی خیار!

از کی بپرسم؟

معاون محیط زیست: بخاری‌ها را یک درجه کم کنید تا گلخانه‌های خیار را سرما نزند.

علت گرانی خیار

خیارها رو نریزید تو نفتا

-خیار چرا این‌همه گرون شده. پس شما دارید چیکار می‌کنید؟!
-عزیز من خیار به من چه ربطی داره. با کی کار داری؟ اشتباه گرفتی

طنز کوتاه

پرش قیمت

طنز کوتاه درباره افزایش قیمت خیار
عنوان