برشی از کتاب خاطرات سردار نامَندگی

روزی روزگاری لتیان

بسیاری از مردم از تهران سفر کرده یا در خانه جان‌ به جان‌آفرین تسلیم کرده‌اند. به حنا(چی) زنگ زدم گفتم اسم چند تا از خیابان‌ها را عوض کند مردم نتوانند راحت از تهران بیرون بروند.

ترجمه و تفسیر یک نامه اداری

لغات ثقیله فی مطالبات عظیمه

هاشمی رفسنجانی بهتر میداند که حقیقت اجرای صحیح قانون و دادگری به تجاوز نکردن و ضایع کردن احاطه شده و متناهی است

شعر طنز

در آغوش آب

ای کاش که سر در بغل عشق بمیریم
خوب است که بوده دم مرگش، بغلش، آب

محبوب دلش آب و سپس حاجیه خانم
کمتر ز زنش بوده غُر و دردسرش، آب

ادویات ایران / 2

منطق‌الخیر روحانی سمنانی (مقدمه)

بعد از ظهور تمدن تدبیر روحانی، علم‌الهدی و دلواپسان وابسته سعی وافری کرده‌اند تا جلوی تجلی انوار تمدن روحانیِ روحانی را بگیرند. حتی به گفته‌ی «الخاطرات و الحکایات هاشمی»، اگر پژوهشگری در خراسان در صدد تالیف کتابی درباره‌ی اسرار روح و برجام برمی‌آمد، نخست می‌بایست مقاله‌ای انکار آمیز و انتقادی درباره‌ی روحانی به رشته‌ی تحریر درمی‌آورد.
عنوان