رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ روحیه جنگی

با روحیه ها

اگر یک زنی «روحیه جنگی» نداشته باشد، ممکن است زبانم لال نصیحت بابا را قبول کند و وارد فعالیت‌های سیاسی نشود (معلوم است نصیحت بابا مبتنی بر شناخت خانوادگی نبوده و صرفا مبارزه‌ای علیه ترقی زن است)

رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ روحیه جنگی

لغت نامه

روحیه جنگی [ر.ک به اصول کشورداری نوین]

رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ رئیس جمهور زن

خوش خیالی…

چایی ندهم به دست شوهر
گویم به تمام مردها زور

رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ رئیس جمهور زن

لنگ و زنجیر شرط جدید کاندیداتوری

یک کاندیدای ریاست جمهوری باید روحیه جنگی داشته باشد که برای احراز این صلاحیت داشتن عکس با لنگ، زنجیر و سبیل چخماقی به همراه...