زمستان امسال را چگونه می‌گذرانید؟

یا چوب یا زندگی

چرا همه می‌گفتند زمستان سختی در راه خواهیم داشت؟ نشستن کنار این سطل های سوراخ دار که خیلی حال می‌دهد. اما نمی‌دانیم چرا همه اتاق پر از دود می‌شود و ما سرفه‌مان می‌گیرد.

بررسی فرهنگ‌شناسانه اعتراضات مردم سوییس

ولو در سوییس

شورش احتمالی مردم سوییس در زمستان، مسئله‌ای نیست که توجه متفکران عالم را از باب ابعاد تخریب به خود جلب کند، بلکه آنان از باب نمایش بعد فرهنگ و تمدن به این موضوع می‌نگرند. در این نوشتار سه بعد از این ابعاد فرهنگی را برمی‌شماریم.

زمستان سخت اروپا

این شورش حق ماست، سهم ماست، مال ماست.

همه‌چیز برای زمستان آماده بود.‌ من، پیتر، آلفرد و همه و همه... کلی هم توپ و تانک و فشفشه... البته در فضای مجازی هم کلی آدم مجازی داشتیم که برایمان دو دست به‌هم چسبیده می‌فرستادند و یا یک بازوی گنده شده.

فال هفته

از این شورش، تا آن شورَش!

زیادی دست و پا نزنید، امروز برق نیست و فردا آب و غذا. ولی همه‌اش خاطره می‌شود خب!