سربازی زودرس

شبکه سه داخل سریال سرباز چه می کند؟

الکی الکی

یحیی با پسردایی وارد پادگان می شود. پادگان هم سرجایش است. یحیی در کمال آرامش کار راوی را زیاد می کند. راوی الان باید افکار چند نفر دیگر از همراهان یحیی و یلدا را بلند بلند بگوید.

نگاهی به کتاب سه نفر در برف نوشته اریش کستنر

برف بر همه یکسان می بارد!

گر رسالت اصلی طنز را نقد آسیب ها و ناهنجاری های اجتماع بدانیم، می توان گفت سه نفر در برف یک اثر طنز واقعی است. در این کتاب فرد ثروتمند فرصت پیدا می کند در پوشش شخصی فقیر، از بیرون به زندگی میلیونرهایی مانند خود بنگرد. فساد اخلاقی، خودبزرگ بینی طبقه اشراف و تبعیض میان طبقات مختلف جامعه، مواردی است که در این کتاب به نقد کشیده می شود.