چرا امام سجاد علیه السلام قیام نکردند؟

شغلشان جنگیدن بود

اینها البته دنبال دعوا و این خاله زنک بازی‌ها هم نبودند! فقط جنگ‌های چند صد نفره می‌رفتند و کمتر از حمله ی مغول را سوسول‌بازی می‌دانستند!

شبستان راه راه ۱۸

هیجدهمین شماره نشریه طنز شبستان منتشر شد شبستان؛ دوهفته نامه طنز دینی ویژه مساجد و اماکن مذهبی

شبستان راه راه ۱۶

شانزدهمین شماره نشریه طنز شبستان منتشر شد شبستان؛ دوهفت نامه طنز دینی ویژه مساجد و اماکن مذهبی

شبستان راه راه ۱۴
عنوان