شوخی با ابیات مولوی

زنگ به رومی

به مناسبت بزرگداشت مولوی شاعران راه راه با ابیات مولانا و مسائل روز سر شوخی را باز کردند:
دولت آشفته برو ای همه را کُفته برو
مش حسنِ خفته برو دولت بیدار بیا
...

مرد، مثل بارسلونا

نیش و کنایه میخورد از همه جا مثل آب
درد اجاره خانه را جای غذا میخورد

در پی ماسک

فیلم سینمایی خیلی درام

«روزی گذشت پادشهی از گذرگهی»
فریاد خاست از سر هر کوی و بام ماسک

شرح حوصله ی منافقین

تک پرهای روسری قرمز

در سازمان ما همه در عقد با همند
خرتوخریم حوصله‌ی شرح قصه نیست