شرح حوصله ی منافقین

تک پرهای روسری قرمز

در سازمان ما همه در عقد با همند
خرتوخریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

عاشقانه های یک سر به سنگ خورده

اول که شور عشق تو چشمم نمود کور!
آخر شدم ز مهر شما لخت و آس و پاس!

در ازدواج عمل کن به هرچه مامان گفت!

چینچای

کیش را هم می‌فروشی و ابوموسی و قشم
میشود ایران پر از سرباز چینی همچنین