راهم از راه پری رویان جداست

می شود مجنون لیلی های خود
عشق او تا قله ی هیمالیاست

نقیضه اشعار

که بر قاشق به دستان کار سهل است

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید
قاشقی بهر من آرید و دلم شاد کنید

واکنش شاعران راه راه به همتی

مشت و مال با سایه ترس!

یک مشت فسیل داخل کابینه است
در دولتشان هفته پر از آدینه است
جز ریش حسن ندید بازار ثبات
بد هم شد اگر، مقصرش آیینه است!

واکنش شاعران راه راه به یک هشتگ عجیب!

مشت و مال هشتگ روحانی مچکریم!

گفت در صد روز ایران را گلستان می کنم
قهرمان است او من از آن قهرمان متشکرم
عنوان