معرفی کتاب طنز

نامه های عاشقانه

از بچگی استعداد مخ زنی و نویسندگی بالایی داشته است ولی هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد نوشته هایش کتاب بشود.

درباره اظهار نظر  شبکه انگلیسی بی بی سی فارسی در باره برده‌داری در دنیا

برده هم برده‌های قدیم

همش نگران برافتادن نظام ارباب-رعیتی شاهنشاه آریامهر و پدرشون رضاخان بودم که با این گزارش خیالم راحت شد که حداقل یه چیزی از شاهنشاه آریامهر گذاشتند بمونه!

پیمانکار تابلوهای بی‌شهید

حذف‌ناشدنی