عکسنوشت شورای آرزوها

بچه ها این بچهه آرمین ماست

شورای شهر در آستانه انتخابات چه طرحی به جز تغییر نام کوچه و خیابان ها دارد؟!

صورتجلسه شورای شهر

اسم آبکی

ختم جلسه با فوت کردن دبیر به امضای اعضا بود چراکه با خودنویس انجام شده و نیاز به خشک شدن داشت.

راه حل ساده مشکلات پیچیده

جای مردان سیاست بنشانید نخود

پس لطفا تو تهران علاوه بر اینکه به جای رئیس و اعضای شورای شهر درخت می نشانید. جای شهردار هم بنشانید نخود، لوبیا و سایر وابستگان نسبی و سببی از خاندان محترم باد زا

پیمانکار تابلوهای بی‌شهید
عنوان