اوضاع لبخند

نامه می‌رقصد

به احوال من و این جیب خالی، گوشت میخندد
کره کل میکشد، کف کرده شیر و خامه میرقصد
خبرهای رسیده آنقدر خوبست که حتی
میان پخش زنده مجری برنامه میرقصد

دختر بحرین

بدید برود

ما با بودن بحرین، با عربستان همسایه می شویم. از آن جهت که عموهای بن سلمان مثل خودش تربیت درست و حسابی ندارند و ممکن است بچه های ما هم یاد بگیرند. و کارهای بد بد کنند

من اسمم شمس اله‌ است و بخت توام

در جستجوی بخت به خواب رفته

مرد هم از اینکه شیر انقدر خوب و منطقی باهاش برخورد کرده بود خوشحال شد. به‌علاوه اینکه شیر آواز خیلی خوشی هم داشت

نظر خود گاو
عنوان