قسمت اول لخخلمث: وقتی مستاجرین، کرم نریزین!

ریاضیات گسیخته/۱: فرمول جا شدن در خانه های ۲۵ متری

تن‌تاک اسکارلت و مدال ویل

راز افسرگی از زبان وزیر بهداشت

روان های پریشان

خیلی دنبال کار با عار و بیعار گشتم ولی پیدا نکردم. چند وقتی هست احساس می‌‌کنم به هیچ دردی نمیخورم و شبها به جای خواب بیدار میمونم و روزها به جای بیداری خوابم. دیدم تنهایی گریه نمی‌چسبد تصمیم گرفتم ازدواج کنم.
عنوان