مصاحبه‌ای با کننده‌گان از بنیاد

بالا شهر آری، بقیه‌ش پیف پیف بو میده!

+ پوووف؛ خدایی دیگه پایان‌نامه فروشی جاش انقلابه، الهیه جاش نیست خدایی...اونم تو جای به این بزرگی!
* نه این کاره نیستی...معلومه! همونایی ام که میان انقلاب از همین ورا میان. خب تو این آلودگی چرا پاشن بیان تا اونجا.

تلاش سران کشور برای حفظ میراث فرهنگی

این استخر نیست گودبرداریه

البته یه ذره از سر و صورتتون فراتره. جناب دیگه کارتون به مایو رسیده.

- گفتیم حالا که هم فضا هست هم آب هم خدا توفیق داده... ثواب داره یه غسل ارتماسی انجام بدیم.