روی دیگر قانون ممنوعیت پوشش در فرانسه

طنز روز | مهد کودک آزادی

سناتور تازه گوشی دستش آمده بود که دارد از کجا می خورد. خواست از خودش دفاع کند که شیخ یک مشت زیر چانه اش زد

دست آموز صهیونیسم

موشکافی تیتر تمامی ادیان

دکمه غلط کردمش کجاست؟

این مسئله را نمی‌پذیرم که ما خشونت را تاب خواهیم آورد، نهایتا بتوانیم توهین به ادیان را تاب بیاوریم، آن هم زورکی. مگر آدم چقدر ظرفیت دارد خب.

زخم های زندگی مکرون

خلاصه مکرون برای اخذ مسئولیت یک خانواده زپرتی چهارده سال آزگار معطل شد، و حالا می خواهد ظرف سه هفته مسئولیت اصلاحات در یک کشور را به عهده بگیرد! بنابراین ایشان یا اصلا نمی‌داند اصلاح ساختار سیاسی چیست، یا نمی‌داند تا اول سپتامبر چقدر مانده. البته گزینه اول محتمل‌تر است.