فتوکاتور

پارچه قرمز

دوست دارید به چه کشوری سفر کنید؟

سفر نایث

خانم ما نمی‌دانیم چرا دایی از وقتی که از فرانسه برگشته می‌باشد همه‌اش اصرار دارد خارجکی حرف بزند و کلمه‌هایی بگوید که ما املایش را نمی‌دانیم. دایی می‌گفت: «وقتی در پاریس راه می‌روی، انگار داری در بهشت قدم می‌زنی»؛ اما بابا گفت: «آنجا کنار خیابان‌هایشان بلا نسبت شما بوی کار بی‌ادبی می‌آید.»

هفته نیوز

ترک آزادی بیان

دولت آلبانی که طی روزهای گذشته، اردوگاه اشرف 3 را 2 بار تکانده بود، از منافقین حاضر در آنجا هم خواست که اگر دنبال جنگ با ایران هستند، آلبانی را ترک کنند. نخست وزیر آلبانی تاکید کرد: «ما خر کی باشیم که بخواهیم با ایران دربیفتیم.»

جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۲۰
عنوان