زمین گرد است

جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۲۱

فتوکاتور

پارچه قرمز

دوست دارید به چه کشوری سفر کنید؟

سفر نایث

خانم ما نمی‌دانیم چرا دایی از وقتی که از فرانسه برگشته می‌باشد همه‌اش اصرار دارد خارجکی حرف بزند و کلمه‌هایی بگوید که ما املایش را نمی‌دانیم. دایی می‌گفت: «وقتی در پاریس راه می‌روی، انگار داری در بهشت قدم می‌زنی»؛ اما بابا گفت: «آنجا کنار خیابان‌هایشان بلا نسبت شما بوی کار بی‌ادبی می‌آید.»