هفته نیوز

ترک آزادی بیان

دولت آلبانی که طی روزهای گذشته، اردوگاه اشرف 3 را 2 بار تکانده بود، از منافقین حاضر در آنجا هم خواست که اگر دنبال جنگ با ایران هستند، آلبانی را ترک کنند. نخست وزیر آلبانی تاکید کرد: «ما خر کی باشیم که بخواهیم با ایران دربیفتیم.»

هر که بامش بیش…

هرچه سطح خانه باشد بیش، بامش بیشتر 
هر که باشد بیش بامش، ایزوگامش بیشتر

مشت و مال بخشیدن مالیات خانه‌های لوکس

سرمایه‌دار نافع

راه راه ۲۲۹