مصاحبه با جمعی از رای‌ ندهندگان بالفعل

برای ما کافی است

- نحوه شکل‌گیری پژوهشکده به این صورت بود که یکبار بهار دسته جمعی دور هم جوج می‌زدیم که یکی گفت: پژوهشکده بزنیم همه قبول کردند و چون ایام انتخابات بود و تلویزیون همه‌ش درباره انتخابات و رای حرف می‌زد و برای اینکه حرص جمهوری اسلامی رو در بیاریم، رفتیم پژوهشکده رای ندهیم زدیم.
+ یعنی فقط برای حرص جمهوری اسلامی؟!
- آیا این برای شما کافی نیست؟! برای ما کافی است.

دیدن کاه در ورقه‌های کتاب

کتابخوار واقعی

مشخص می‌شد مواد کاغذش اول از یه روزنامه بوده و بعد به برچسب روی لاستیک تبدیل شده و بعدش زیر بغل یه آخوند از این مدرس به اون مدرس رفته و آخرش هم به قوطی سیگار تبدیل شده و بعدش تبدیل به کاغذ کتاب شده

روایتی از تلاش حکومت برای رای جمع کردن بیشتر

لپ‌لپی که ساندیس نمی‌شود

+ شما نمی‌ذاری من حرف بزنم. هدیه چیه؟! بابا! رای‌گیری دور دومه. دور اول رأی دادم. اومدم دور دوم، اگر این دوره نیام رای قبلی‌م از بین ...
- نیاز نیست. همون اولش گویا بود. بقیه رو خودم تقطیع می‌کنم، مردم از اصل موضوع منحرف نشن. خب نگفتی هدیه‌ات چه بود؟

آیتم طنز

نظر مردم در مورد فلسطین چیه؟
عنوان