مروری بر فرصت‌های شغلی موجود در بریتانیای کبیر

قوشُمار سلطنتی!

باز ممکن است بپرسید پس دلفین‌ها چی؟ پاسخ این است که ملکه از این گداگشنه‌ها نیست که هی دنبال حساب کتاب اموالش باشد.

اخبار DBCpersian

جلسه‌ای مهم‌ در گورستان

آن نور چیست؟

آمدم معامله قرن را برای‌تان جوش بدهم و برای در امان ماندن از کرونا یک لیوان وایتکس خوردم، الان دل‌پیچه امانم را بریده

سکانس تولد ملکه در قرنطینه

صندلی ملکه و لفظ او

از خوشحالی و لرزش دستانش موبایل روی زمین می‌افتد. موبایل این پیام را نشان می‌دهد:

مهناز ادد یو تو مالاکه برث دی پارتی این تلگرام.