مناجات یک دانیال زاده!

ماشین آخرین مدلم لطف خداست!

خدایا، افکار منفی و حسادت‌ها را چنان از من دور کن که تهویه ماشین آخرین مدلم دود کارخانه‌های سرطان‌زای فولادم را...

سعدی و وام یارانه

منّت خدای را عز و جل

صاحب‌دلان، لب و  دهان  و دندان و بینی در  جیب ماسک مراقبت فرو  برده و بی‌دلانِ  بی‌ماسک،  خلعت و  پیژامه و  قبای پدر  پاره  کرده و  خواهر از آن ماسک‌های مامان‌دوز دوخته در طرح و رنگ‌های مختلف.

مناجات فی المخمصه

الهی پسر کو ندارد نشان از پدر؟ و داماد از پدر زن؟ به قول معروف مادر را ببین دختر را بگیر.

دعای زنان موقع رفتن به خرید

مناجات خریدیه

الهی! مگوی بعد از خرید چطوریم که خندانیم. مپرس با کدام پول که نمی‌دانیم. فقط به شوهر فشار آوردیم که می‌خواهیم. هر چه گفت نمی‌توانیم گفتیم از این حرفها نداریم. اگر دزدی کرده به ما چه؟ ما فقط پول خواستیم.