کی داده کی گرفته

گفتم که مبلغ آن خیلی زیاد باشد
گفتند: ای پسر جان! کی داده کی گرفته؟

بدون شرح!

ستاد دیه: در حال حاضر بیش از ۲۲۰۰ هزار زندانی مهریه در ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند.

کی داده کی گرفته؟!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 18 آبان 1402

تخلیه نگرانی

گزارشگر ویژه سازمان ملل: دستور اسرائیل درباره تخلیه شمال غزه جنایت جنگی است
–  و در ادامه افزود: «حتما گزارش میدم تا بچه‌ها ابراز نگرانی کنن‌.»
عنوان