شعله فتنه خاموش

اهم چیزهای چیزطلبان

فتنه را گل نکنیم

سران جنبش بار دیگر نبوغ خود را به نمایش گذاشته و در اقدامی خیرخواهانه با طراحی هوشمندانه عملیات « اتوی سبز » بر تولید داخل تاکید کردند.

شعر طنز

صداوسیمای مطلوب

در اُفق، با کوشش زیباکلام
دولت محمود افشا می‌شود

هاشمی‏خان‏طبا هم حتماً از
مجریان خوبِ پویا می‌شود

یک مقاله نسبتا علمی

رهیافتی در نسبت جنبش سبز و روز قدس ۸۸

جنبش سبز با ارئه دلایل متقن و غیر قابل انکاری مبنی بر وجود تقلب در انتخابات سال ۸۸ شکل گرفت (Dr.Zahra Rahnavard. Damad-lorestan. BBC farsi. 23 khordad 1388) و بر این اساس، مبارزه با تقلب و احیای حقوق از دست رفته مردم در انتخابات را سرلوحه کار خود قرار داد.
عنوان