احترام کمتر بُرد بیشتر!

راه راه ۲۲۹

بدون شرح!

مشت و مال

حمله موشکی اخیر انصارالله یمن به تاسیسات نفتی آرامکو


گهی موشک می آید گاه پهباد
ز سوز موشک و پهباد، فریاد
بوَد نام‌ من آرامکو اما
یمن آرامشم را داد بر باد